Lokallover for Norges Murmesterforeninger

Vedtatt på landsmøtene 14. mai 1935, 30. mai 1941, 8. mai 1946, 4. mai 1956, 1. og 2. juni 1962, 5. juni 1964, ekstraordinært landsmøte 18. sept. 1965, 2. og 3. juni 1972, 1. og 2. juni 1984, 13. og 14. juni 1986, 10. og 11. juni 1988, 8. og 9. juni 1990, 16. juni 2000 og 8. juni 2018.


§ 1

Foreningens formål er å arbeide for:

a) å fremme og heve den faglige interesse,
b) å søke den faglige utdannelse for så vel den enkelte som standen utviklet og fremmet,
c) i fellesskap å verne om faget og dets utøvere.

Foreningen avholder så vidt mulig regelmessige møter hvor alle forekommende faglige spørsmål og andre saker av interesse for foreningen eller medlemmene behandles.


§ 2

Som medlem av foreningen kan opptas enhver bedrift som driver virksomhet i murerfaget/gipsmakerfaget med en ansvarshavende med mesterbrev eller håndverksbrev i murerfaget. Denne ansvarshavende skal representere bedriften i foreningen. Styret i Norske Murmestres Landsforening kan dispensere fra kravet om mesterbrev/håndverksbrev når særlige grunner foreligger.

Dessuten kan enhver med mesterbrev/håndverksbrev i murerfaget opptas som personlig medlem.

Dersom vedkommende er ansatt i en bedrift som tilfredsstiller kravene til medlemskap, må bedriften også være medlem.

Personlige medlemmer har de samme rettigheter som bedriftsmedlemmer.

Medlemmer som på grunn av alder/sykdom/uførhet er offentlig pensjonert/uføretrygdet, og som ikke lenger driver murmestervirksomhet skal etter melding fritas for årskontingenten. Ethvert bedriftsmedlem må også være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening med de unntak som NHO vedtar.

Dispensasjon fra disse bestemmelser kan gis i spesielle tilfeller etter innstilling av vedkommende lokalforening med landsforeningens styres approbasjon.

Ansøkning om medlemsskap må innsendes skriftlig og være ledsaget av et medlems anbefaling. Ansøkningen behandles på et medlemsmøte. Til opptagelse kreves minst 2/3 majoritet av de fremmøtende.


§ 3

For å bli medlem plikter man å underskrive følgende erklæring: ”Jeg forplikter meg herved til å følge N.N. murmesterforenings lover og de bestemmelser som vedtas i henhold til nevnte og Norske Murmestres Landsforenings lover, samt til å betale de bøter som bedriften måtte bli ilagt for overtredelse av nevnte lover og bestemmelser”.

En murmester som har vært medlem av en forening innen landsforeningen kan med landsforeningens approbasjon forlange seg opptatt i en annen uten ny innvotering og inntredelsespenger, når hans forhold til den forening han kommer fra, er i orden.

Er han medlem av mer enn én lokalforening, betaler han kontingent til hver forening med det beløp som er gjeldende i hver. Landsforeningen skal ha den årskontingent som er fastsatt av landsforeningens generalforsamling, gjennom den forening hvor vedkommende har sitt borgerskap.


§ 4

Årskontingenten bestemmes av hver lokalforening, som betaler til landsforeningen den kontingent som landsforeningens generalforsamling til enhver tid måtte bestemme.

Skylder et medlem kontingent for mer enn 1 år, kan styret ad rettslig vei foreta inndrivelse og for øvrig anvende foreningens bestemmelser for forholdet.


§ 5

Ethvert medlem plikter:

a) Foruten å møte i medlemsmøtene også å møte i de komitéer eller andre utvalg, hvortil han måtte bli valgt.
b) Å motta de verv og oppdrag som foreningen måtte velge ham til og utføre det dermed forbundne arbeid.
c) Å bidra sitt til at ingen driver ulovlig håndverksdrift i faget. Ulovlig håndverksdrift meldes til styret.
d) Å forplikte seg til å følge foreningens lover, tilleggslov, instrukser og de bestemmelser og beslutninger for øvrig som måtte bli vedtatt i henhold til lovene, samt endelig
e) Å interessere seg for å bidra til et virksomt og fruktbringende arbeide innenfor foreningen.


§ 6

Ethvert medlem som overtrer disse lover eller andre bestemmelser som av foreningen er lovlig vedtatt, kan straffes med irettesettelse, bøter eller utelukkelse fra foreningen.

Irettesettelse eller bøter ilegges av styret etter at vedkommende medlem er gitt anledning til å uttale seg. Han kan innen 14 dager etter at styrets beslutning er meddelt ham, anke til foreningens generalforsamling, som treffer endelig avgjørelse.

Ilagte bøter inndrives av styret, såfremt betaling ikke skjer senest 30 dager etter endelig avgjørelse. Når bøter innbetales, deles beløpet likt mellom foreningen og landsforeningen. Eventuelle utgifter ved inndrivelsen bæres av disse foreninger med en halvpart hver.

Forslag om et medlems utelukkelse av foreningen skal først behandles av styret etter at vedkommende medlem er gitt anledning til å uttale seg. Såfremt styret innstiller på utelukkelse, blir saken å forelegge generalforsamlingen, hvortil vedkommende medlem innkalles med 8 dagers varsel.

Til beslutning om utelukkelse kreves ¾ flertall og at minst 1/3 av medlemmene avgir stemme. Møter ikke så mange som 1/3, behandles spørsmålet ved utsatt generalforsamling og avgjøres da uten hensyn til antall møtende.


§ 7

Enhver plikter å holde læregutter i den utstrekning som bedriften tillater.


§ 8

Foreningen ledes og forpliktes av et styre bestående av minst 3 medlemmer der har å fungere i 2 år, det første år utgår 1 ved loddtrekning, senere hvert år vekselvis 2. De uttredende kan gjenvelges såfremt de dertil er villige.

De der har vært medlem av styret, kan nekte å motta gjenvalg i så lang tid som de har fungert.

Formann, viseformann, kasserer og sekretær velges av generalforsamlingen. Formannen ved særskilt valg.

Styret er forpliktet og berettiget til å handle på foreningens vegne når den finner det påkrevet.


§ 9

Den årlige generalforsamling skal være avholdt med 14
–fjorten- dagers varsel innen utgangen av mars måned, hvor da styret har å forelegge revidert regnskap og beretning om virksomheten i det forløpne år, samt foreta det nødvendige valg av styre, representanter, komitéer etc.


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dagers varsel avholdes etter styrets bestemmelse, eller når et bestemt skriftlig forslag derom foreligger fra minst ¼ av foreningens medlemmer.

Ved alle avstemninger så vel i styret som i foreningen utkreves, når ikke annerledes er bestemt i loven, simpelt flertall og ved stemmelikhet utgjør formannens stemme utslaget.


§ 11

Forslag som skal behandles på den ordinære generalforsamling må være innsendt til styret innen utgangen av januar måned. For ekstraordinær generalforsamling minst 8 dager før.


§ 12

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig til styret med 6
-seks- måneders varsel. Intet medlem kan uttre så lenge han er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).


§ 13

Tvistigheter vedrørende denne lov avgjøres av landsstyret, hvis avgjørelse er bindende.

 

§ 14

Nærværende lover gjelder for samtlige landsforeningens tilsluttede foreninger, og forandringer av disse lover kan kun skje ved en generalforsamling i landsforeningen med 2/3 flertall.

 

§ 15

Enhver lokalforening har adgang til å vedta særskilte for seg passende tilleggslover. Videre – om foreningens forretningsorden krever det – å organisere spesiell forretningsmessig drift, utarbeide instruks for sådan drift, og de funksjonærer som måtte bli ansatt hertil.

Tilleggslovene må godkjennes av...