Disse bedriftene kan tas ut i streik fra mandag

Meklingsfristen utløper midnatt søndag 23. august, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. Flere av Norske murmestres landsforenings medlemsbedrifter vil bli berørt.


Se oversikt over bedrifter som er omfattet

Plassfratredelsen omfatter rundt 14 000 arbeidstakere i om lag 700 bedrifter i byggenæringen, blant de er flere av NMLs medlemsbedrifter. Plassfratredelsen gjelder for organiserte arbeidstakere som er omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag, og den kan bli utvidet på et senere tidspunkt. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå.

Mer informasjon om permittering grunnet streik
 

Varsel om fristforlengelse

Når entreprenørens ansatte blir tatt ut streik har entreprenøren krav på fristforlengelse, jf. NS 8405 og NS 8415 pkt. 24.3, NS 8406 og NS 8416 pkt. 20, NS 8407 og 8417 pkt. 33.3, Bustadoppføringslova § 11 og Håndverkertjenesteloven § 28.

For at kravet ikke skal gå tapt, må kravet om fristforlengelse etter NS 8405, NS 8415, NS 8407, NS 8417 og etter bustadoppføringslova varsles "uten ugrunnet opphold”. Det betyr "straks" og slikt varsel bør gis innen 2-3 dager. Etter NS 8407 og NS 8417 må kravet om fristforlengelse varsles "innen rimelig tid". Her har partene litt mer tid til rådighet, men vi anbefaler likevel å varsle om fristforlengelse så raskt det er praktisk mulig. Etter håndverkertjenesteloven er det ikke spesifikt krav om varsel, men det er kutyme å varsle om fristforlengelse på tilsvarende måte også her. Varsel om fristforlengelse bør gis skriftlig for å sikre bevis for både at varsel er gitt og at det er gitt i tide.

I tillegg til å varsle om egen fristforlengelse må krav om fristforlengelse fra underentreprenører og underleverandører videreføres til oppdragsgiver.

Partene har ikke krav på vederlagsjustering som følge av streik.

Vi anbefaler berørte medlemsbedrifter å informere kunder om at en eventuell streik kan føre til krav om fristforlengelse i pågående prosjekter. Ved en eventuell streik vil medlemsbedrifter få tilsendt ytterligere informasjon vedrørende kontraktsforhold og varslinger til kontraktspartnere.

 

Dispensasjon

Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler hvordan dette skal gjøres.

Les mer om dispensasjon fra streik

Les mer om streik og konflikt