Vedtekter for NML

Stiftet 17. desember 1906.

Vedtatt på landsmøtene 17. desember 1906, 3. mars 1909, 12. april 1928, 18. desember 1931, 14. mai 1935, 2. juni 1938, 30. mai 1941, 8. mai 1946, 4. mai 1956, 1. og 2. juni 1962, ekstra ord. landsmøte 18. sept. 1965, 5. og 6. juni 1970, 2. og 3. juni 1972, 7. og 8. juni 1974, 30. og 31. mai 1980, 4. og 5. juni 1982, 1. og 2. juni 1984, 13. og 14. juni 1986, 10. og 11. juni 1988, 8. og 9. juni 1990, 12. og 13. juni 1992 og 16. juni 2000, 6. juni 2008, 15. juni 2012, 10. juni 2016 og 8. juni 2018.


§ 1 Navn

Foreningens navn er Norske murmestres landsforening.

 

§ 2 Formål

Landsforeningen har til formål etter beste evne ved sammenslutning av landets murmesterforeninger og, hvor sådan ikke finnes, de enkeltstående murmestre, ved solidariske forordninger og beslutninger å fremkalle kollegialt samarbeide, verne om medlemmenes sosiale og økonomiske interesser, samt for øvrig å våke over alt, hva som over det hele land er av interesse for faget.

Videre skal Landsforeningen fremme fellestiltak for medlemmene på det faglig tekniske og faglig merkantile plan. Videre skal foreningen stå til tjeneste med teknisk, juridisk og merkantil service. Endelig skal foreningen bestrebe seg på å yte medlemmene informasjonsmessig service, samt gi dem kurstilbud.

Samarbeide med innen- og utenlandske organisasjoner søkes oppnådd.

 

§ 3 Medlemmene

Medlem av Norske Murmestres Landsforening kan enhver lokalforening bli, som har lover og bestemmelser som ikke strider mot landsforeningens lover.
Direkte medlemmer kan opptas fra steder hvor det ikke er lokale foreninger.
Som medlem kan opptas enhver bedrift som driver virksomhet i murerfaget/gipsmakerfaget med en ansvarshavende med mesterbrev eller håndverksbrev i murerfaget. Bedriften bestemmer selv om det er daglig leder eller ansvarshavende murmester som skal stemme på generalforsamling, da slik at begge har møte og uttalelsesrett. Denne ansvarshavende skal representere bedriften i så vel lokalforeningen som landsforeningen. Landsstyret kan dispensere fra kravet om mesterbrev/håndverksbrev når særlige grunner foreligger.
Dessuten kan enhver med mesterbrev/håndverksbrev i murerfaget opptas som personlig medlem. Personlige medlemmer har de samme rettigheter som bedriftsmedlemmer.
Medlemmer som grunnet alder/sykdom/uførhet er offentlig pensjonert/uføretrygdet eller er førtidspensjonert i henhold til reglene i Avtalefestet pensjon (AFP), og som ikke lenger driver murmestervirksomhet eller annen beslektet virksomhet, skal etter melding fritas for årskontingenten. Meldingen sendes gjennom styret i lokalforeningen. Direkte medlemmer sender melding til NMLs styre. Kontingentfrie medlemmer betegnes Seniormedlemmer.
Bedriftsmedlemmer må også være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon, (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL) med de unntak NHO vedtar. Medlemsbedriften skal være tilsluttet NHO i henhold til gjensidighetsbestemmelsen i NHOs vedtekter og ovenstående. Unntak fra dette kan gjøres gjeldende for medlemsbedrifter begrenset oppad til et årsverk og en læring, samt en årlig omsetning under kr. 5 000 000,- (byggekostnadsindeks for enebolig, januar 2013-indeks=160,9).

Utmeldelse av landsforeningen må skje skriftlig til styret med 6 måneders varsel. Ingen kan uttre så lenge bedriften er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon.
Under streik eller lockout kan ingen utmeldelse finne sted.

 

§ 4 Finansiering

Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Årskontingenten skal være innbetalt til landsforeningen senest 1. april.

Til dekning av NMLs utgifter fastsetter generalforsamlingen, etter forslag av styret, den avgift det enkelte medlem skal betale. Avgiften skal være innbetalt innen 1. juli. For arbeid som bare kommer et enkelt eller et fåtall av medlemmene til nytte beregnes et passende honorar.
For at NML skal kunne løse sine oppgaver tilfredsstillende er medlemmene forpliktet til å sende styret de oppgaver og opplysninger som det blir anmodet om. Disse opplysninger skal behandles konfidensielt, slik at medlemmenes berettigede interesser ikke blir krenket.
Medlemmer som skylder kontingent og eller serviceavgift for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem kan han ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og serviceavgift er betalt.
Dersom kontingent og serviceavgift med påløpte renter og gebyrer, ikke er betalt innen 15. september, avsluttes service og utmelding skjer ved årsskifte.

 

§ 5 Stemmerettsregler

Alle betalende medlemmer i lokalforeningene samt alle betalende enkeltstående medlemmer som møter på generalforsamlingen, har 1 – én stemme hver. Lokalforeningenes delegerte har én stemme for hver av de betalende medlemmer som ikke selv møter.
Ved så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling avgjøres alle saker, når ikke annerledes er bestemt i vedtektene, kun med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. I tilfelle stemmelikhet er formannens eller møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 6 Styret

Landsforeningens virksomhet utøves av et styre på 7 – sju medlemmer, hvorav formann, viseformann og 5 styremedlemmer med 7 – sju personlige varamenn, alle valgt av generalforsamlingen.

Styremedlemmene velges for 4 år av gangen, og det uttrer henholdsvis 3 og 4 hver gang, første gang ved loddtrekning.

I styret skal innvelges 7 – syv styremedlemmer derav 4 – fire fordeles ved valg på de 4 – fire til en hver tid største lokalforeninger, målt etter antall bedriftsmedlemmer og antall personlige medlemmer pr. 31/12 året før nytt landsmøte.

De resterende 3 styremedlemmene velges blant de øvrige lokalforeningene, hvorav 1 – et medlem kan velges blant de enkeltstående medlemmene, men kan også velges blant de til enhver tid 4 – fire største lokalforeningene.

Varamennene velges for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.
Styret som selv bestemmer sin forretningsorden, er forpliktet til å handle på landsforeningens vegne og treffe enhver i foreningsøyemed fornøden bestemmelse og forordning, herunder også innbefattet bøter og irettesettelser.

Bøter som måtte ilegges et medlem eller forening kan appelleres til neste generalforsamling, som treffer endelig beslutning. Ved sådan appell kreves 2/3 flertall for å opprettholde boten. Sådanne bøter tilfaller landsforeningen.

Hvis en lokalforening unnlater å skride inn mot medlemmer som har forbrutt seg, har landsforeningen adgang til å behandle disse etter § 6 i landsforeningens lover.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I styremøter har hvert medlem én stemme. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

Formannen, under dennes forfall, viseformannen, sammenkaller og leder møtene.
Styret ansetter nødvendig administrasjon og fastsetter lønn og instrukser.
Det påhviler styret å lede virksomheten i henhold til disse vedtekter og vedtak fattet av generalforsamlingen.

 

§ 7 Overenskomster

Ingen lokalforening kan inngå selvstendige overenskomster med arbeiderorganisasjonene.

 

§ 8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den høyeste myndighet og skal ordinært avholdes hvert annet år med 1 – en måneds varsel.

På generalforsamlingen fremlegges styrets reviderte regnskap, budsjett for neste periode, velges styre med personlige varamenn, samt foretas de nødvendige valg av representanter til komitéer og utvalg. Styret inngår nødvendige avtaler med statsautorisert revisorfirma som styret finner hensiktsmessig.

Det velges to kritiske revisorer hvorav den ene velges blant styrets medlemmer med unntak av formannen.

Styret foreslår 5 representanter (fra lokalforeninger og enkeltstående medlemmer) til valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen gir innstilling til samtlige valg innen 1. april det år generalforsamlingen holdes.

Styremedlemmene velges for 4 år ad gangen, således at der uttrer henholdsvis 3 og 4 hver gang, første gang ved loddtrekning. Hvis generalforsamlingen ikke holdes hvert annet år, fungerer styret automatisk til neste generalforsamling. De 3 henholdsvis 4 av styrets medlemmer som har lengst funksjonstid etter siste valg uttrer. De øvrige blir stående til derpå følgende generalforsamling.

Ingen kan gjenvelges i styret etter å ha vært styremedlem i sammenhengende 8 – åtte år. Tidligere styremedlemmer kan dog innvelges i styret i en senere periode.
Ingen er valgbar etter å ha nådd offentlig pensjonsalder. Når styret er valgt, velger generalforsamlingen formann og viseformann for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Når styret er valgt, velger generalforsamlingen formann og viseformann for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. For så vidt gjelder valgene skal en valgkomité nedsatt av NML gi innstilling til samtlige valg.

Ennvidere behandles innkomne forslag og refereres styrets og de enkelte foreningers årsberetninger for de forløpne år.

Forslag som skal behandles på ordinær generalforsamling, skal være forelagt styret innen 1. april det år ordinær generalforsamling avholdes. Unntagelse herfra kan skje, hvis styret finner det påkrevet.

Generalforsamlingen behandler bare de saker som er oppført på dagsorden.
Enhver generalforsamling ledes av styrets fungerende formann. Generalforsamlingen består av styret og de av foreningene valgte delegerte, samt ethvert fremmøtt medlem, med antall stemmer som under § 5 bestemt.

Ordinær generalforsamling avholdes hvor og når sist avholdte generalforsamling måtte bestemme.

Ved alle avstemninger på generalforsamlingen utkreves, når ikke annerledes er bestemt i loven, kun simpelt flertall, og ved stemmelikhet utgjør formannens stemme utslaget.
Utelukkelse av landsforeningen av enkeltstående medlemmer eller lokalforening kan kun bestemmes av generalforsamlingen og da med 2/3 flertall. For at et utelukket medlem eller lokalforening kan gjenopptas, utkreves en generalforsamlings 2/3 flertall.

 

§ 9 Landsmøtekontingent

Når landsforeningen overdrar arrangement av en generalforsamling (landsmøte) til en lokalforening, eller landsforeningen selv står som arrangør, kan der pålegges deltagerne en kontingent. Kontingenten må på forhånd godkjennes av landsforeningens styre.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når styret finner det formålstjenlig eller etter forlangende av minst 20 % av medlemmene.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles med så kort varsel som styret finner å være nødvendig for hvert enkelt tilfelle.

 

§ 11 Lokalforeningens lover

Samtlige tilsluttede foreninger har likelydende lover, men hver forening kan vedta tilleggslover, som skal betraktes som tillegg til lokallover for Norges Murmesterforeninger. Sådanne tilleggslover må før de trer i kraft approberes av landsforeningens styre.
Styret henviser enhver mester som overtar arbeid utenfor sitt distrikt til den stedlige lokalforening, hvor sådanne finnes.

Enhver forening plikter å føre protokoll, samt innen 1. april hvert år å innsende til landsstyret årsberetning og medlemsfortegnelse.

Forandring av disse lover kan kun skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med ¾ majoritet av det tilstedeværende stemmetall.

 

§ 12 Eksklusjon

Et medlem som forgår seg mot NMLs vedtekter kan ekskluderes. Eksklusjonen avgjøres av styret. Den kan innen 30 dager ankes inn for første ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens avgjørelse er ikke gjenstand for overprøving.

 

§ 13 Vedtektsendring

Forandringer i eller tillegg til disse vedtektene kan kun vedtas på generalforsamlinger. Beslutninger om vedtektsendringer krever minst ¾ av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

 

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles av den ordinære generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning krever minst ¾ av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Blir oppløsning vedtatt skal det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere hvor vedtaket må gjentas med ¾ flertall for at oppløsningen skal være gyldig. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle et fond samsvarer med denne forenings formål og som arbeider for murerfagets fremme.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer i § 13.

Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.