Permittering ved coronastengte byggeplasser

Bilde av byggeplass og et munnbind.

I utgangspunktet så er det en 14 dagers frist som gjelder - nå nedjustert til 10 dager i forbindelse med pandemien. Men i forbindelse med  nedstengningen gjelder andre regler.

I forbindelse med nedstengningen nå så forstår jeg det som at dette er en force majeure-hendelse, ref. "uforutsette hendinger" i Hovedavtalens § 7-3 der det er slik at det er 2-dagersfristen i Hovedavtalen som gjelder ref. nedenstående. Advokat i Byggenæringens landsforening (BNL), Iselin Bauer Seeberg, har bekreftet at BNL har samme oppfatning, men har vektlagt at det beror på en konkret vurdering fra sak til sak.

I forhold til Regjeringens omfattende pålegg 7. februar 2021 så sier NHO at 2 dagersfristen gjelder:

7. februar 2021: Gjelder 2-dagers varslingsfrist ved permittering?

Mange virksomheter må brått innstille driften helt eller delvis som følge av Regjeringens omfattende pålegg 7. februar 2021.

Hovedregelen ved permittering er en varslingsfrist på 14 dager. Den uforutsette situasjonen som har oppstått som følge av de pålegg som er gitt 7. feb

ruar, tilsier at den særlige regelen om permittering med frist på 2 dager kommer til anvendelse for de bedrifter som nå rammes av påleggene og på grunn av dette har saklig grunnlag for å permittere ansatte.

Les mer om reglene for permittering

Det er derfor stor grunn til å tro at det samme gjelder nedstengt byggeplass som følge av coronautbrudd, men dette må alltid bero på en konkret vurdering av situasjonen. Dere som bedrift må vurdere saken fra tilfelle til tilfelle, ta gjerne kontakt for å diskutere dette.

 

Hovedavtalens § 7-3 Varsel om permittering

  1. Permittering gis med 14 dagers varsel. 9) 2. Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager. 3. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.10)

Arbeidsmiljøloven § 15-3, (10 ledd) Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, og arbeidstaker derfor sies opp, kan oppsigelsesfristen overfor arbeidstakere ved det arbeid som må innstilles, settes ned til 14 dager regnet fra hendelsen. Er gjeldende oppsigelsesfrist kortere enn 14 dager, gjelder denne. Oppsigelsesfristen kan ikke settes ned etter dette ledd ved arbeidsgivers død eller konkurs, og heller ikke ved arbeidsstans som skyldes at arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som arbeidsgiver skal stille til rådighet, ikke kan brukes, med mindre arbeidstakeren selv er skyld i arbeidsstansen. (626)

Note (626)

Ved Tron Dalheim. Noten er sist hovedrevidert 05.05.2019.

Bestemmelsen retter seg mot hendelser som ikke kan forutses, og er utslag av et force majeure-synspunkt, jf. Ot.prp. nr. 41 (1975-76). Bestemmelsen var en videreutvikling av reglene i den tidligere arbeidervernloven, som hadde bestemmelser om 14 dagers oppsigelsesfrist ved brann og 7 dager ved andre uforutsette hendelser, naturomstendigheter mv.